Archief voor de maand augustus, 2019

Sneller een arbo-boete en die pakt ook hoger uit

Geplaatst op: 20 augustus, 2019 (Arbo)

De Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving is per 23 juli 2019 gewijzigd naar aanleiding van jurisprudentie van de Raad van State. Dit betekent een scherpere beoordeling van overtredingen op de Arbowet en daarnaast hogere arbo-boetes.

In februari 2019 ging er al een brief van staatssecretaris Van Ark van SZW naar de Tweede Kamer. Die brief was een reactie op de Arbobalans 2018 van TNO. In dat TNO-rapport zag Van Ark aanleiding tot aanpassing van het arbobeleid. De Inspectie SZW moest de bevoegdheid krijgen eerder boetes uit te delen bij geconstateerde tekortkomingen in naleving van de Arbowet. En die arbo-boetes moesten bovendien omhoog.

Arbeidsongevallen: kijken naar ernst en duur letsel

Arbeidsongevallen zijn een toenemend en urgent probleem, schreef de inspectie SZW al in haar laatste jaarverslag. De cijfers onderbouwen dit: tussen 50 en 70 slachtoffers van arbeidsongevallen en dik 4.000 (ex)medewerkers met een beroepsziekte.

De recente wijziging van de beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving houdt in dat de Inspectie SZW bij arbeidsongevallen die leiden tot letsel en ziekenhuisopname voor de hoogte van de boete meer kijkt naar de ernst en de duur van het letsel en de duur van de ziekenhuisopname. Daarbij gaat zij uit van het letsel en/of de ziekenhuisopname zoals die in het boeterapport staan.

Niet voldoen aan RI&E-plicht: eerder hogere boetes

Voor goed arbobeleid is het nodig dat werkgevers een overzicht opstellen van alle risico’s die in het bedrijf kunnen voorkomen, de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In een plan van aanpak geven zij vervolgens aan welke maatregelen zij nemen tegen die risico’s op de werkvloer en binnen welke termijn. Met de RI&E en het plan van aanpak kunnen zij de kans op gezondheidsklachten en ongevallen door werk zo klein mogelijk houden.

Uit het onderzoekArbo in bedrijf 2018van de Inspectie SZW blijkt dat in 2016 slechts 49 procent van de werkgevers beschikte over een RI&E. En maar 30 procent van de bedrijven heeft een RI&E waarin zij ook echt alle belangrijke risico’s hebben geïnventariseerd. Omdat zo veel bedrijven achterblijven wordt nu de beleidsregel aangepast. En die niet alleen, ook de bijlage van de beleidsregel (de tarieflijst) verandert. Daarmee gaan de arbo-boetes omhoog. Een aanscherping van het sanctiebeleid dus voor werkgevers die niet voldoen aan de verplichtingen rondom de RI&E.

Aangescherpt sanctiebeleid, dit zijn de nieuwe arbo-boetes

  • Leeft de werkgever de verplichtingen rondom de RI&E onvoldoende na? De arbo-boete hiervoor is verhoogd van categorie 4 naar categorie 5. Daarmee kan de boete oplopen tot 4.500 euro, waar dit eerste 3.000 euro was.
  • Heeft de werkgever geen RI&E? Dit geldt nu als een overtreding met directe boete. De arbo-boete voor deze overtreding is verhoogd van categorie 2 naar categorie 4. Daarmee kan de boete oplopen tot 3.000 euro, waar het normbedrag eerst 750 euro bedroeg.
  • Heeft de werkgever geen plan van aanpak? Ook dit geldt nu als een overtreding met directe boete. De arbo-boete voor deze overtreding is verhoogd van categorie 2 naar categorie 4. Daarmee kan ook deze boete oplopen tot 3.000 euro, waar het normbedrag eerst 750 euro bedroeg.
  • Heeft de werkgever geen RI&E én geen plan van aanpak? De Inspectie ziet dit als één overtreding: geen RI&E.
  • Schiet de werkgever op een andere manier tekort bij de RI&E en/of het plan van aanpak? De arbo-boete voor deze overtreding is verhoogd van categorie 2 naar categorie 3. Het normbedrag stijgt daarmee van 750 naar 1.500 euro.
  • De boete voor slechte naleving van de RI&E bij werken met gevaarlijke stoffen wordt ook een categorie hoger beboet. Wel zal de inspecteur eerst een waarschuwing uitdelen of een aanwijzing geven.

Bron: www.awvn.nl

Is niet meewerken aan mediation reden voor stopzetten loon?

Geplaatst op: 06 augustus, 2019 (Geen categorie)

Een administratief medewerkster met een tijdelijk contract wil niet meewerken aan mediation. De werkgever zet haar loon stop omdat ze zo niet voldoet aan haar re-integratieverplichtingen. Maar de rechter oordeelt anders.

Wat eraan voorafging

Een vrouw werkt als administratief medewerkster in de recreatiesector op een tijdelijk contract dat loopt tot 31 mei 2019. Ze draait stand by-diensten die ze erg zwaar vindt. Ze geeft dat ook aan bij haar werkgever. Die beweert er iets mee te doen, maar komt niet in actie. Als de medewerkster gezondheidsklachten krijgt, meldt ze zich eind oktober 2018 ziek. In december concludeert de bedrijfsarts dat de medewerkster werkgerelateerde klachten heeft maar dat ze medisch gezien arbeidsgeschikt is. De werkgever wil mediation starten maar de werkneemster acht zich daar niet toe in staat. De werkgever wil de mediation wel een paar weken uitstellen, maar geeft tegelijkertijd aan dat als ze dan nog niet meewerkt, het loon stopgezet wordt.

De medewerkster heeft ondertussen een deskundigenoordeel aangevraagd. UWV oordeelt in januari dat de medewerkster niet kan werken maar wel in staat is tot een mediationtraject en tot re-integratie. De werkgever vraagt haar daarop per omgaande te bevestigen dat ze instemt met mediation per 1 februari. Als die bevestiging uitblijft, zal het loon worden stopgezet. De werkneemster vraagt via haar advocaat om duidelijkheid over de inzet van de mediation, aangezien inmiddels duidelijk is dat haar arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. De werkgever reageert daar niet op. De werkneemster, die geen loon meer ontvangt, spant een kort geding aan.

Bij de rechter

De werkneemster vordert betaling van haar loon. Ze is arbeidsongeschikt en heeft recht op doorbetaling van haar salaris. Ze betwist uitdrukkelijk dat ze haar re-integratieverplichtingen niet nakomt door niet te willen meewerken aan mediation. De werkgever geeft aan dat de werkneemster het advies van de bedrijfsarts niet zomaar naast zich neer kon leggen. Het zou hem dan later kunnen worden aangerekend dat hij niet aan zijn re-integratieverplichtingen heeft voldaan.

De rechter neemt in de overwegingen mee dat de partijen eigenlijk in oktober 2018 al wisten dat de overeenkomst niet meer verlengd zou worden. De werkgever heeft zelfs aangestuurd op voortijdige beëindiging. De werkneemster heeft daarom terecht gevraagd naar het doel van de mediation, aldus de rechter. Uit niets blijkt namelijk dat re-integratie het werkelijke doel van de werkgever was, en dat mediation daarop gericht zou zijn. Ook uit mededelingen van de partijen kan eigenlijk niet anders geconcludeerd worden dat de mediation bedoeld was om tot voortijdige beëindiging van het contract te komen, zo oordeelt de rechter.

In deze omstandigheden was de weigering van de werkneemster om mee te werken aan mediation geen schending van haar re-integratieverplichtingen en ook geen reden voor een loonstop. De voorzieningenrechter voegt er nog aan toe dat het eventueel anders geweest zou zijn als de werkneemster had geweigerd om in gesprek te gaan met de werkgever over passende werkzaamheden.

In de praktijk

Mediation kan essentieel zijn voor succesvol re-integreren. Maar alleen als voor beide partijen het doel duidelijk is en de partijen er beiden achter staan. Omdat de werkgever hier een succesvolle re-integratie niet als reële optie zag, was het niet willen meewerken aan de mediation geen schending van de re-integratieplicht door de werkneemster.

Uitspraak: ECLI:NL:RBMNE:2019:2009, 7 mei 2019

NaoberLoket Noordenveld is een initiatief van:
Ondernemerscontact Noordenveld
Oosteinde 7A
9301 ZP Roden
www.ocn-noordenveld.nl
Tel: 06 - 41 90 49 44

© 2020 NaoberLoket Noordenveld

Disclaimer
Alle door NaoberLoket Noordenveld ter beschikking gestelde bestanden zijn gratis te gebruiken. Gebruik van de bestanden is geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Regelmatig worden er nieuwe handige downloads toegevoegd.